skip to Main Content

Dobrodošli

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije svakodnevno sprovodi  aktivnosti na afirmaciji sistema kvaliteta u svim segmentima društva  kroz razmenu znanja, ideja i iskustava, radi postizanja konkurentnosti  privrede

Budite u Kontaktu

E-mail: office [at] aqss.rs
Telefon: +381 37 410 710
Adresa: Čupićeva 4/3, 37000 Kruševac, Srbija

Naša Lokacija

+381 37 410 710 office [at] aqss.rs

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 7 članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor, na predlog predsednika, iz reda svojih članova bira zamenika predsednika i sekretara udruženja.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. Predsednik Upravnog odbora je po automatizmu i predsednik Udruženja.

Zamenik predsednika dobijanjem pismenog ovlašćenja , u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje.

Upravni odbor:

rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
poverava posebne poslove pojedinim članovima;
donosi finansijske odluke;
odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Back To Top
×Close search
Search